ⵉⵎⴳⴳⵉⵍⵍⴰⵏ

ⴽⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⵜⴰⵔ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵙⵍⴽⵏⵏ (ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵉⵖ “ⵉⵎⴳⴳⵉⵍⵍⴰⵏ”).

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵉⵙⵍⴽⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵎⴳⴳⵉⵍⵍⵉ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⵍⵔ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ:

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ (ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⵖⵍ ⵏⵏⵙ) ⴰⴷ ⴷⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵜⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵎⴻⵎ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵜⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ, ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⴰⴽⵙⵓⵍⵏ.

ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ, ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵙ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵉⴷⴷⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵎⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏⴻⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵜⴰⴷ ⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ ⵉⵎⴳⴳⵉⵍⵍⵉ:

 • ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
 • ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵍⴰⵏ
 • ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
 • ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵓⴼ
 • ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵓⴼ
 • ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
 • ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵡ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵜ
 • ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
 • ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ
 • ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ
 • ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
 • ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⴷ. ⴰ ⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵎⴽ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵍⴽⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵀⵓ.

ⵎⴽ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵜⵜⵔ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴽⵏ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵉⵎ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵜⵔⵅⴰ, ⵜⵙⴷⴷⵔⴼ ⵜⴷ ⴱⴰⵟⵍ.

ⵜⵉⴽⵣⵉ : ⴰⵙⵏⵖⴽ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ?

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ, ⴰⵏⵟⵟⴰⴼ ⵏⵏⵓⵏ ⴷⴰ ⵉⵟⵟⴰⵎⵥ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵜⵍⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵎⴹⵏ ⵉⵣⴷⵢ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵖⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ.

ⵎⴰⵛⴰ, ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ -ⵣⵓⵏⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵙⵉⵜ- ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵏⵚⵍⵉⵢ (ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵏⵚⵍⵉⵢ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ).

ⵓⵔ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵇⴰⵃ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ , ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵉⵔ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵟⵍⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵇⵙⴰ ⴰⵏⵟⵟⴰⴼ ⵏⵏⵓⵏⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵉⵖⴷ ⵓⵀⵓ (ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵔ, ⵉⴷⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵜⵍⵉ, ⵉⵜⵜⵉⵙⴳⵎⴹ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ) ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵜⴰⵏⵙⵖⵍⵜ ⵜⵓⴷⴰ.

ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏⵏⵖ:

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵙⵏⵖⴰⵍ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ. ⵎⴽ ⴰⵖ ⵜⴼⴽⵉⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⴰⵍⴰ, ⴷⴰ ⴽⵯⵏ ⵏⵙⵎⵉⴳⵉⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴷⴼⵎ ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵏⵣⴳⵯⵓⵎ, ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⵜⴰⵙⵏⵖⵍⵜ ⵜⵃⴹⵓⵎⵜ ⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴷⴷⵓⵎ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴽⵯⵏ ⵏⵙⵎⵉⴳⵉⵍ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵖⵍⵎ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴽⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⴷⴷⵉⵎ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵖⵍⵜ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼⵜ ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵓⵔⵓⵏ.