Good Speaker

ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⴽⵙⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ

ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ (Good Speaker ) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ. ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵙⵏⵖⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ.

ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⵜⴳⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⴰⵙⵓⵖⵍ

ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⴼⵍⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⵉⵍ ⵉⵏⵍⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ (Good Speaker SARL) ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵙⵏⴽⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵇⴰⵃ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ

ⴷⴰ ⵉⴷⵓⵏ ⵏⵜⵜⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ: ⵜⵉⵏⵏⵖ

ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⴳ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ. ⴽⵓ ⵓⴷⵎ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ, ⵏⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵔⴰⵔ ⵏⵏⵓⵏ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ, ⵏⵙⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵖⵥⴰⵏ.