ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⴰⵙⵉⵜⵏ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ

ⴰⵙⵉⵜⵏ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵡⵉⴱ ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵙⴰ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ.

ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⴰⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⴰⴷⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ. ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵉⴳⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵉⵍⵓⵙⵓⴼⵜ, ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵣⵣⵔⵎ.

ⵜⴼⵔⴽ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ, ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵏ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵜⵉⵏⴽⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ.

ⴰⵙⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵇⵇⴰⵔⵏ “ⵉ8ⵏ” ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵜ ⵉⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍⵏ ⴰⵙⵏⴰⵢ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵏⵙⵉ.

ⴰⵎ ⵏⵏⵉ, ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⵎⵓⵏⵏⵜ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ:

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ/ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵢⴷ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢ
ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ
ⵜⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
ⴰⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵔⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ.
ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴱⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴱⵉⵜⴰ.

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⴰⵢⵍⵓⵜⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴳⵏ, ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⵉⵔⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ/ⵜⴰⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵙⴻⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⵏⵏⴰⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⵉⴳⵜ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ.

ⵜⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⴰⵢⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵉⴱⵓⵔⵏ ⴰⴷ:

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ: ⵜⵙⴼⵍⵙ ⵜⴰⵏⵎⵥⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ.
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙⵏ: ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵔⵉⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ
ⵓⵔ ⵜⵍⴽⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵍⴱ ⵏ ⵏⴳⵔⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵥⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵜⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵎⵕⵡⵉ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴳ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴷⵔⵓⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵓ ⵢⴰ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ.

ⴰⵙⴷⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ (ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵖⴷⵔ ⵏⵉⵖ ⵍ8ⵏ) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵓⵏ, ⵏⵉⵖⴷⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵡⵜⵜⴰⵙⵜ.

ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ. “ⵙⵙⵓⵖⵍ” ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵙ :

ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵎⴰⵜⵓⵢ
ⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ (ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ “ⴰⵖⵉⵙⵉⵎ” ⵉ ⵓⴳⴷⵣ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)
ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵙⵙⵓⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⴷ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ (ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⵎⵉⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⵖⴰⵏ?)
ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ
ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⴰⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ 08/06, ⴰⵜⴳ.)
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵔⵜ
ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ
ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎⵏ
ⴰⵙⵙⵍⴳⵏ ⵉⵏⴷⵖⵔⵉⵏ
ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⵖⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ

ⴳ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ, ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵣⵉ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ. ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵏ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⵉⴽⵔ ⴳ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵎⵎⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷⴰⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ, ⵜⵙⵙⵓⵖⵍⵎ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓⵎ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ.

Optimized Translation

ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵙⵙⴽⵔ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ.
ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴼⵉⴼⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵥⵉⴹⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵔ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⴳⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⴳⵓⴳⵍ.

ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⵣⴰⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵉⵙⴼⵙⵉⵜⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⵣⵣⵓⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎ ⵏⵏⵉ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵏⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⴼⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⴰⴳⴷⵣ ⴷ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵡⵜⵜⴰⵙⵜ.

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴹⵕⵉ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵙⵎⴷⵏ, ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵙⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵓⵏⵖⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⵥⵉⵜ.
ⵏⵙⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵏⴳⵍⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵢ.
ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵓⴼⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⵕⵏⵜ, ⵏⵉⵍ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵙⵙⵓ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ

ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵏⵖⵉⴷ, ⵉⵙⵓⴼⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵏ ⵏⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵡⵙ ⵙ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ.
ⵅⴼ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵜⵉⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴳⴰ ⵓⴼⵔⵉⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴰⵡⵙ ⵙ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉⵙⴷⵖⵉⵏ. ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⴹⴼⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ.