ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵜⵉⵏⵓⴼⴰⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ

ⵜⵙⵙⵓⴷⵙⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ: ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ... ⵓⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⴰⵜ.

ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ, ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⵉⵙⵎⵉⴳⵉⵍⵏ. ⵏⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵉⵎ ⵏⵔⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ!

ⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏⵏⵓ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙⵎ?
ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ?
ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ?
ⵉⵇⵇⵏ ⴽⵯⵏ ⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵡⴰⵎ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵉ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ ?
ⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵉⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵎⴼⴰⵔⵙ?
ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔⵓⵜⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ?

ⴷⴰ ⵏⵣⵔⵔⵓ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ!
ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵣⵓⵏⴷ:

  • ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ.
  • ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ (ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ: ⵉⵙⵉⴳⵔⵏ, ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ/ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴱⴱⵜ, ⴰⵜⴳ.)
  • ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ (ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵉⵏⵙⵎⴽⵍⵉⵢⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ -ⴰⵙⵉⴷⴷ, ⵉⵎⵙⵍⵉ, ⴰⵙⵏⵙⵓ, ⴰⵙⵙⴰⵢ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵎⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⴰⵜⴳ.)

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⴽⵉⴽⵎ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵜⵖⵔⵉⵎ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎ ⴰⵖ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵎⵉⵏ ⴰⵡⴷⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ!
ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⴰⵙⵉⵎ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⴷ ⵏⴰⵙⵢ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴱⵍⴰ ⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ: ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ. ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵣⵍ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉⵏⵏⵎⵔⴰⵏ ⵎⴽ ⵜⵔⴰⵎ.