ⴰⴼⴰⵙⵔ

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ.

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴷⴰ ⴷ ⵏⴽⵜⵜⵢ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ ⵏ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ.

ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ, ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⴹ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵜⴳ.

ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⵙⴰⵔⵍ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵔⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ:

  • ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ: ⴰⵙⵔⵡⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏⵉⵖ ⴰⵃⵜⵉⵜ.
  • ⴰⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⵉⴱⵔⵙⵉⵔⴰⵜⵏ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴷⴰⵡ-ⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ, ⴰⵜⴳ.)
  • ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
  • ⴰⴼⴰⵔⵙ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴽⵓⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ.
  • ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵖⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ 4 ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ:

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ: ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ. ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵉⵕⵚⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵙⴼⵍⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵜⴳ)

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵙ ⵓⵙⵃⵜⵉⵜⵉ

ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ. ⴰⵏⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⴼⴼⵍⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ.

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴹⴼⵕⴰⵏ

ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⴰⵏⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⵙⵙⵉⵡⵍ, ⴷⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵏⵖⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵅⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ.

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ

ⴰⵏⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍ, ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓⵢ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ, ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ. ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ.

ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵖⵉⴽⵍⵍ ⵉⵔⴰ ⵉⴳⵜ ⵓⵏⵎⵔⵉ ⵏⵏⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵜⵅⵙⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵙⵙⵓⴷⵙⵎ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ? ⴷⴰ ⵏⵙⵔⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ (ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ) ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ.

ⵎⴽ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵊⴰⴷⵎ ⵉ ⴽⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ, ⴷⴰ ⴽⵯⵏ ⵏⵙⵎⵉⴳⵉⵍ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴹⴼⵕⴰⵏ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵎⵎⴰⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ, ⴷⴰⵢ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ.

ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⵍⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴼⵔⵙⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ. ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵉ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵜ ⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵍⵓⵖⵉ.

ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ: ⵇⴰⵃ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⴽⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴼⵔ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ (ⵜⵉⴼⵔⵔⵜ, ⵓⵏⵓⵖⵏ, ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵜⴳ.) ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ.