ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵜⵉⵏⵓⴼⴰⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ

ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷⴰ ⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵎⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴽⵓⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵎⵙ ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⴽⵓⴷ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵜⴽⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴳⴳⵣ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ:

ⵢⴰⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⴼⴰⵔⵙⵏ.

ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴱⵍⴰ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵜⴽⵉⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵙ ⵜⵍⵎⴰⴹ ⴷⴰⵡ ⵓⵥⵣⴳⵯⴰⵖ.

ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⴰⵥⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ.

ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵉⵜⵉ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ:

ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ

ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 32 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉⴽ.

ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴷⴷⴰⵡⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

ⴰⵎⵎⴰⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⵣⵓⵣⵣ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵡⴰⵔ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ. ⴽⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⴰⵎⴰⵥ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⴰⵔ 32 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ.

ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵏⵎⴹⴰⵏ

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵎⵔ ⵖⵉⴼⵓⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵏ “ⵉⵏⴼⵓⴱⵄⵔ” ⵏⵉⵖ “ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ” ⵏ ⵙⵏⴰⵢⵣⵔ, ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ. ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵢ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⵉⴽⵔⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ, 20 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴼⵍⴷⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⵜ 8 ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ. ⵇⴰⵃ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵓⵔ.