ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⴰⴷⵓⵣⵡⵍ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵙ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏⵉⵖ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵙⵖⵏⵣⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵉⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ, ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ, ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵉⵖ ⵇⴰⵃ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⵔ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵜⴳⵯⴷⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉ ⵜⵏⵏⵎⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜⵉⵏ. ⴰⵎ ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵍⵙⵉⵥⵕⵉⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵜⵜⵓⴳ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵉⵙⵍⵉ ⴷ ⵉⵏⵉⵥⵔⵉ.

ⴰⴳⵕⴹ ⵓⴼⴼⵉⵔ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵕⴹ

ⴰⴳⵕⴹ ⵓⴼⴼⵉⵔ ( ⵉ ⵓⴱⵔⴷⵓⴱ), ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵡⵓⵜⵉⵎⵏ, ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔ, ⵉⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ, ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⵔⵓ ⴰⴳⵕⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⴳⵕⴹ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵏⵜⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⴷⵉⵍ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⵙⵙⴳⵔ ⴰⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵙ ⵢⴰⵡⴹ ⵏⵏ ⴰⴼⵕⵕⵊ.

ⴳ ⴽⴰⵏ ⵓⴳⵕⴷ ⵓⴼⴼⵉⵔ, ⴰⵙⵓⵖⵍ / ⵜⴰⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴷⵖⵔⵉⵢⵏ: ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⴷⵉⵍ, ⴰⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⵏⴰ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵕⴹ ⵓⴼⴼⵉⵔ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵏⴰⵡⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴹⵚⵉ, ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⵖⵣⵉⵜⵏ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵔⵉ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⵔ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ / ⴰⵎⵏⴰⵎⵉ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉ, ⴰⵎⵙⴹⵚⵉ ⴰⵣⵣⵓⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ.

ⴰⴷⵓⵣⵡⵍ / ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ

ⴰⴷⵓⵣⵡⵍ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵜ ⴷ ⵉⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵜ. ⴰ ⵢⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵉⵏ, ⴰⵣⵡⵍ, ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵡⴰⵔⵜ, ⴰⵜⴳ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴼ, ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴼⵕⵕⵊ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵜⵏⵏⵎⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴳ ⴽⴰⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⴷⴷⵓⵣⵡⵍ ⴷ ⵢⴰⵏⵓⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵔⵔⴽⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ.

ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ

ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⵉⴷⵔⵖⴰⵍⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⴷⵄⵎⴰⵛⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⴰⴼⵕⵕⵊ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵕⴹ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵓⵍⵏ ⵉⴼⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⵥⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ.

ⴰⵎ ⵏⵏⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ “ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ”, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ (ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ), ⵙⵔⵉⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ, ⵙⵙⵏⵣⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⵎⵍ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴰⴳⵕⴹ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵔ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴼⵙⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ. ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵓⴼⴼⵉⵔ. ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵕⴷ ⵓⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵓⵙⴰⵔⵓ.

ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴽⵔⵉⴱ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⴽⴰⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⵏⵉⵖ ⴽⴰⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⵉⵎⵙⵍⵉ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⴷⵓⵣⵡⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⴰⵙ, ⵏⵉⵖⴷⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⴽ ⴰⵍⵙⵉⵥⵕⵉ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴽⴰⵢⴰⴹ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵖⴰⵍ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴳⵉⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⴰⵎⵎ ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵟⵓⴼ ⴰⴽⵕⵥⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳ ⵜⵍⵙⵔⵉⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ.