ⴰⵙⴳⴷⵣ / ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷⴷⵖ ⴳ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⵏⵙⴼⵍⴰⵏ ⵉⵙⵖⵏⵣⵉⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵔⵡ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴱⵕⵕⵎⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⴳⴷⵣⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴱⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⴰⵡⴹⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵡⵔⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ (ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ) ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉ: ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵥⵓⴳⴰⵢ, ⴰⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵙⵖⵏⵣⴰⵏ, ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵙⵖⵏⵣⴰⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵏ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢ, ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ (ⵙ ⵓⵙⵣⵡⵍ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡ), ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵙⵉⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ...ⴰⵔⴳ

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ (ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ, ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵣ), ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⴳⴷⵣⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⴽⵙⵙⴰⵢ.

ⴷⴰ ⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⵓⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵙⵙⵓⵢⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵍⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⴽⵙⵙⵓⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ «ⴰⵙⵓⵖⵍⴽⵙⵙⵓⵢ ».

ⵎⵍⴰ ⵜⴳⴰⵎ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵏⴱⴹⴰ, ⵉⵇⵇⵏ ⴽⵯⵏ ⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵓⵔⵥⵎⵎ ⵅⴼ ⵓⵍⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼⵎ ⵉ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ. ⵎⴽ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵜⵢⵓⵉⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵀⴰ, ⴷⴰ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ.