ⴰⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵇⵇⵏ ⵜ ⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵏⵥⵍⵉ ⵉⴹⵕⵉⵚ ⵖⵓⵔ ⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ (ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ, ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⵡⵜⵜⴰ) ⵏⵉⵖ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵏⴳⵔⵡⵜⵜⴰ (ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ: ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵡⵔⵓⴱⴱⵉ), ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ «ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ », ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵜ (ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵏⵖⵉⵍ).

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ. ⵉⵖⵉⵢ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵓⴷⵓ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵎⴽ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⴼⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⵍⵓⵎⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⵢⵓⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵙⵍⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ..

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵉⵎⵔⵔⵜ ⵓⵙⵓⵖⵍ: ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⵖⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙ ⵓⵔⵓⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵍⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ, ⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵓⴷⵜ (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ “ⵜⴰⵔⵉⵎⴷⵏⴰⵏ”), ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴼⵔⴰⵔⵏ.
ⵉⵔⵅⴰ ⴰⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵛⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⵇⴰⵃ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵔⵔⵜ. ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴼⴰⵙⴰⵔ.
ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ: ⵜⵉⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ. ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⴳⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵜ. ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵙⴰⴳⵎ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵡⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵕⵓⵎⵉⵢ, ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵍⵍⵉ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙⵏ. ⴰⵎ ⵏⵏⵉ, ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵔⵡⵉⵙ, ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵙⴰⴳⵎ. ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵓ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⵓⵔ ⵉⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵉⵙⵔⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵣⴰⵣⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵓⵎⵍⵉⵃ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⵉⵃⵍⵍⴰⵍ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵙⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ. ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵓⴳⵔ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ: ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⵎⴰⵜⴰⵢ! ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⴰⵣⵔⴼ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⴷ ⵓⵏⵖⵉⴷ.

ⵎⴽ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵓⵖⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⴹ ⵏⵉⵖ ⵉⴱⵕⵕⵎ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵜⵉⵔⵉⵜ.

ⵎⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ?

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴷ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ! ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ , ⴷⴰ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ : ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵔⴽ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ: ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵔⴽ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ. ⵎⵛ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵔⵏⴰⵏ, ⵢⵓⴼ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵔ-ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ.

ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵉⵍⵍ: ⵇⴰⵃ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ: ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴰⴱⵓⵙⵜⵉⵢ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵙⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵜⵉⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ.

ⵉⵙ ⴷⴰ ⵏⵖⵖⴷⵏ ⵉⵏⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ? ⵏⵉⵖ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵙⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ?

ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵍⴽⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵓⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴼⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳⵉⵏ ⴰⴱⵓⵙⵜⵉⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕ.

ⵖⴰⵙ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⴳⴳⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⴱⵓⵙⵜⵉⵍⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵙⵜⵉⵍ..

ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵢ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ. ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵡⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵢⵓⴼ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ.

ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵜⵖⵉⵢⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵎ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏⵉⵖ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵎⵛ ⵜⵔⴰⵎ.

ⵎⴰⵏⴰⵣⵔⴼ?: ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍ: ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵉⴹⵏ,...ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ...

ⴰⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ: ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵎⵏⵖⴷⵏ. ⵙ ⴰⵎⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ.

ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⴰⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ: ⵎⴽ ⵜⵙⵖⵓⴷⴰ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ