ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ, ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ. ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ, ⴰⴳⴰⴷⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ: ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⴽⵏⴷⴰⵡⵜ, ⵉⵇⴷⴷⵛ ⵉⵖⵡⵓ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵖⵡⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ... ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴳ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴽⵓⵍⵍ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵏⵏⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⵍⵎ ⵉⵙ ⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵓⵏ. ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵓⵔ ⵉⴷⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎⵙⵓⵜ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵉⴷⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⴷⵣⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⴼⵖⵍⵉⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴳ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ.

ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵏⵙⴰ, ⵜⵉⵙⵉⵔⴰⵎ, ⵜⵉⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ, ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⵎⵙⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⴳ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴽⵓⵢⴰⵙⵙ: ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⵖⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢ, ⵜⵉⵎⵙⵏⵟⴰⴼ, ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ. ⵀⵀ

ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ.

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵜ, ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵍ ⵜⵓⵥⵍⵉⵢⵉⵏ:

  • ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
  • ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
  • ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
  • ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵓⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵜⵓⵔⵣⴼⵏ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵎⵙⴰⵖ.