ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ. ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ-ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ, ⴰⵏⵖⴰⴷ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ. ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏ. ⵀⴰⵏ ⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⵖⵏ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ (Good Speaker) ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ.

ⵉⵡⵔⵉ ⵏⵏ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵙⵔ, ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵊⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵉⵣⴷⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ. ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵉ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴷ ⵏⴼⴽ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵓⵏⵖⵉⴷⵏ ⴳ ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⴰⵙⵓⴼⵓ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵙⵔ:

ⵉⵎⵓⵔⴰⵣⵏ I, II et III (ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵜⵜⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⴳⵜⵉⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵉⵏ) ⴳ 23 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ)
ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ
ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ-ⵜⵉⵥⵓⵥⵜ
ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⵣ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵔⵉ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ
ⵜⵉⴼⵔⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ, ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ, ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵓⵎⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ, ⴰⴹⵕⵉⵚ,ⵉⵙⵏⴰⵎⵏ
ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏⵏ, ⵉⵙⴳⵣⵍⵏ, ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵏⵉⵊⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵉⵡⵙ
ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵇⴰⵃ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵡⵓⵍⴳⵉⵏⵏ