ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵜⵉⵏⵓⴼⴰⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ

ⵙ ⵓⵙⵅⵅⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵡⵉⴱ, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

ⵏⵙⵙⵓⵜⴳ ⴳ 2018, ⵏⵡⵉⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵏⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ 64 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴳ 2005.

ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⴱⵖⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⵔ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ:

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴳⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ 2018 ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ 3 ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 2 ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013.

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ: ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⴰⵔ 68% ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⵔ 80% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018!

ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ.

ⵜⴼⵔⴽ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⴰⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵎⵔ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ.

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵡⵉⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⵉⴳⵜ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖ ⴼⵔⴰⵎⵡⵓⵔⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ.

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⴷ ⴹⴼⴼⵓⵕ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵔ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵓⴷⵓⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵉⵣⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ.

ⴷⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⵎⴷⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵓⵔⵏⵉⵏⴳⵙⵜⴰⵔ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵀⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹⵎ, ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⵎ:

 • ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ : 336 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ : 1,2 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ
 • ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ : 500 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵏⴳⵉⵍⵉⵣⵉⵜ : 350-1500 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: 440 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ : 300 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ : 300 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵥⵜ : 240 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ : 215 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ : 175 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ
 • ⵜⴰⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵜ : 132 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ