ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵎⴰⴷ ⵏⴳⴰⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⵍⵍⵄⵏ ⵜⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⵉⴷⵉⵢ ⵙ ⵓⵙⴱⴱⴰⵇⵢ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵢ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵟⵟⴰⴼ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ. ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵜ ⵉⵡⴰⴷⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵉⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵇⴰⵃ.

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⵉⵢⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷⵖⵉ ⵙⵡⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵖⵓⵔ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 220 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⴰⵎⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵓⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ (ⴰⵣⵔⵍⵇⵕⴰⵏ, ⴰⵍⵇⵕⴰⵏ, ⵎⴹⴼⵔⵍⵔⴰⵏ) ⴷ ⵜⵃⵔⴰⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ. ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⵎⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵀⵉⵏⴷ-ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ. ⵏⵣⵎ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 61,7 ⵉⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵓ 1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ (ⴷ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏ) ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ(ⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵔⵉⵣⵓⵏ) ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ( ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 6,8% ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ). ⴳ ⵓⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ.

ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ

ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ

ⵜⴳⴰ ⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ. ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ, ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⴽⵙⴱⵉⵔ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.

ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵔⵥⵥⵎⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⴰⵎⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ.

ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.

ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ

ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ

ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ. ⵣⵉⴽⴽ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⴽⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵀⵓⵏⴳ-ⴽⵓⵏⴳ, ⴷ ⵟⵟⴰⵢⵡⴰⵏ.

ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ

ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵔⵓⵙⵉⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵊⵢⵓⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⴼⵢⵉⵜⵉⴽⵜ, ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⴼⵢⵉⵜⵉⴽⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ

ⵜⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴽ ⵏⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵄ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⴳ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵎⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ. ⴰⵔ ⵜⴳⵣⵣⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ 250 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⴰⴽⵓⵍⵉ, ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵎⵀⴰⵔⵉⴽ, ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵣⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴱⴰⵙⴽⵉⵜ, ⵜⴰⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵉⵢⵜ, ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴱⵓⵙⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴱⵔⵓⵜⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵜ, ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵜⵛⵉⵜⵛⵉⵏⵜ, ⵜⴰⵛⵓⴽⵜ, ⵜⴰⴽⵓⵔⵡⴰⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵜⵛⵉⴽⵜ, ⵜⴰⴷⴰⴽⵓⵜⴰ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵉⵏⴽⴰ, ⵜⴰⵙⴱⵉⵔⴰⵏⵜⵓ, ⵜⴰⵜⵉⵙⵡⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴼⴰⵏⴳⴰⵍⵓⵜ, ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵍⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵡⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵍⵉⵙⵢⴰⵏⵜ, ⵜⵊⵢⵓⵔⵊⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵓⵊⴰⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵜ, ⵜⴰⵀⴰⵢⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴰ, ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵀⵉⵔⵉⵔⵓⵜ, ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵀⵎⵓⵏⴳⵜ, ⵜⴰⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵢⵙⵍⴰⵏⴷⵉⵜ, ⵜⵉⴳⴱⵓ, ⵜⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵉⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵍⴰⵏⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵊⴰⴼⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴽⴰⵍⵎⵉⴽ ⵡⵉⵔⴰⵜ, ⵅⵎⵔ, ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ, ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵍⵜⵜⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⴽⴷⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵍⴳⴰⵛⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⴰⵎⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵍⵟⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴳⵓⵍⵜ, ⵜⴰⵏⵀⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵏⵉⴱⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵏⵓⵔⵡⵉⵢⵜ, ⵜⴰⴱⵏⵊⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵜ, ⵜⴰⴱⵓⵍⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴱⵓⵛⵜⵓⵜ, ⵜⴰⵔⴰⵊⴰⵙⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵚⵉⵕⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵚⵉⵔⴽⵕⵡⴰⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⵓ, ⵜⴰⵛⵓⵏⴰ, ⵜⴰⵛⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵉⵏⵓⵜⵉⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵉⵙⵡⴰⵜⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵜ, ⵜⴰⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵢⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵍⵓⴳⵜ, ⵜⴰⵀⵉⵜⵉ, ⵜⴰⵎⵉⵍ, ⵜⴰⵜⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵓⵎ, ⵜⵀⴰⵢ, ⵜⴰⵜⵉⴱⵉⵢⵜ, ⵜⵙⵓⵏⴳⴰ, ⵜⵙⵡⴰⵏⴰ, ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵡⴽⵔⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵓⵔⴷⵓ, ⴼⵏⴷⴰ, ⵜⴰⴼⵉⵜⵏⴰⵎⵉⵢⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵢⴷⴷⵉⵛⵜ, ⵜⴰⵣⵡⴰⵏⴳ, ⵣⵓⵍⵓ.