ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ

ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵡⴹ ⵏⵏ ⵉⵡⵔⵉ ⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵉⴽⵉⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵖ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵉⵏ (ⴰⴳⵊⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ), ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⴳ.

ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴰ ⵙⵏⵖⴰⵍⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵙⴰⴳⵯⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹⵏ: ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵓⴼⵓ ⵉ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵙⴰⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⵟⵟⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ.

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ :

  • ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ
  • ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵙ ⴱⵄⵡⵔ ⴱⵡⴰⵏⵜ
  • ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ.
  • ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵉⵏ.
  • ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ.
  • ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.
  • ⵉⵙⵓⵙⵙⵏ.
  • ⴰⵜⴳ.