ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵎⴰⴷ ⵏⴳⴰⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ

ⴰⵚⵏⵉⵄ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ: ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵣⵔⵔⴽⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ Iⵎⴰⵔⴰⵢⵏ, ⵉⴳⴳⵓⵎⵎⵉⵜⵏ, ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣ; ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵏⵙⵙⴼⵔⵓ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵙⴰⵖ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵙⵙⴱⵖⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴰⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵔⵣⵣⵉⴼⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵓ ⵉⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥⵏ ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵓⵊⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵉ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ: ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ: ⴷⴰ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ.

ⴰⵙⵓⵎⵓ: ⴷⴰ ⵣⵔⵔⴽⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴰⵏⵖⴰⴷ: ⴷⴰ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵖⴷⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ: ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵓⵛⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⴰⵔⴰⵡⴰⵍ; ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵡⴰⴹⵓ; ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵚⴼⴹ ⴽⵔⴰ: ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⵣⵉⴽ, ⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⵉⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵎⴰⵙⴰⵙⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ.

ⴰⵙⵏⴰⵎ: ⴷⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ: ⴷⴰ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ: ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵣⴷⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴰⵎⵓ. ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴳⵓⵣ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜⴳ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ. ⵏⵔⵎⵙ ⵏⵡⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⴽⴰⵢⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵜ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵙⵢ ⴰⵏⵣⴳⵯⵓⵎ ⵉ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ. ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⵖ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵖ.