ⴰⵙⵓⵖⵍ

ⴷⴰ ⵏⵙⵔⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ: ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ; ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵙⵙⵉⴼⴼ ⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ. ⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⴳ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵎⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵣⵣⵔⴰⵢ.

ⴷⴰ ⵏⵔⵣⵣⵓ ⵉⴷⴷ ⵏⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⵎⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙⵡⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ.

ⴷⴰ ⵏⵙⵜⵜⵢ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢ (ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⵖⵓⴱⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ), ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⴳⴷⴰⵣ.

ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵃⵔⵓⵔⴰⵢ, ⵜⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵎⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⵇⴰⵃ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵙⵉⵔⵎⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵎⴽ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏⵏⵓⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⵓⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵓⵏ.