ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵎⴰⴷ ⵏⴳⴰ ⵎⴰⵅ ⴰⵙⵓⵖⵍ?

ⵎⴰⵅ ⴰⵙⵓⵖⵍ?

ⵎⵉⵎⵛ ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵙⴷⵔⴼⵎ ⵜⵉⵎⵏⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ? ⵜⴰⴷⵊⵎ ⵉⵎⵙⴰⵖ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵉⵏⵢⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ. ⵎⵉⵎⵛ ⴰⵙ ⵜⴳⴳⴰⵎ?

ⵙⵉⵡⵍⴰⵜ ⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ!

ⵎⴰⵖ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵙⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⵓⵏ? ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴰⵔⵍ (Good Speaking SARL) ⴷⴰ ⵜⵙⵔⴰⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵡⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 90% ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ 95% ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵙⴳ 1,4 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⴰⵔ 2,4 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵖⴰⵙ ⴳ 3 ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ! ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ 375,000 ⴰⵔ 933,000 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ 4 ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ!

ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⵢⴰⵜ ⵉⵜⵏⴰⵏ, ⵎⵛ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ!

ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵔ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵎ ⴳⵓⴷ ⵙⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴰⵔⵍ (Good Speaking SARL) ⴷ ⵜⵙⵉⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⵉⴳⴰ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵍⵢ ⵜⵉⵎⵏⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ.

ⴰⵙⴷⴳⵣ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴼⵉⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ.

ⵓⵔ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴹⵏⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵉⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ. ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵏⵙⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴳ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.