ⴰⵙⵏⵓⴱⴳⵎⴰⴷ ⵏⴳⴰⵜⵉⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵏ

ⵜⵉⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵏ

ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵖ ⵏⵏⵖ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ

ⵜⴰⴱⵖⵙⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ. ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴰⵙ ⵉⵎⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ, ⴽⵓⵢⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ.

ⴰⵙⵍⴽⵎ ⵓⴷⵔⵉⴼ

ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵓⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴼⵓⴽⴽⵓ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⴰⵣⵏ ⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ. ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ. ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ 24 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ/ 24 7 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ/7 ⴳ 100 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴰ ⴰⵖ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴼⵙⵔ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ

ⵙ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ. ⵖⵓⵔⵏⵖ, ⵜⴰⵡⵓⵉ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴳⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵏ ⵏⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ.

ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ. ⴳ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵖ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ, ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ.